.

MRPO – Fundusze Europejskie w Małopolsce

„Modernizacja bazy zabiegowej w skrzydle północnym w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju wraz z wymianą przyłączy i remontem drogi wewnętrznej.”

Projekt obejmuje modernizację bazy zabiegowej na parterze w skrzydle północnym budynku Sanatorium Nowe Łazienki Mineralne, przebudowę i remont pierwszego piętra skrzydła północnego budynku oraz wymianę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku wraz z remontem dróg wewnętrznych i utworzeniem miejsc postojowych na terenie obiektu. Przebudowa zakładu zabiegowego ma na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań określonych w aktualnych przepisach prawa, aktualnych wymagań higieniczno-sanitarnych i użytkowych.

W ramach projektu zostanie także zakupiony sprzęt rehabilitacyjny uzupełniający dotychczasową ofertę Sanatorium. W wyniku realizacji projektu zakład zabiegowy będzie mógł zapewnić specjalistyczne zabiegi lecznicze na wysokim poziomie.

Remont pokoi sanatoryjnych w skrzydle północnym budynku spowoduje podniesienie standardu bazy hotelowej, wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, nowe umeblowanie i wystrój pokoi. Da to podstawy do zwiększenia ceny osobodnia w sanatorium „Nowe Łazienki Mineralne”.

Celem strategicznym projektu jest wzrost atrakcyjności i dywersyfikacja oferty Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA. w zakresie turystyki uzdrowiskowej. Rezultatem działań będzie poprawa standardu świadczonych usług leczniczych, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów, poprawa jego funkcjonowania oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. W związku z modernizacją części zabiegowej możliwe będzie rozszerzenie oferty uzdrowiskowej, zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów i wydłużenie czasu pracy Sanatorium a co za tym idzie – utworzenie trzech nowych miejsc pracy. Wszystko to przełoży się na wzrost atrakcyjności oferty obiektu Nowe Łazienki Mineralne, stanowiącego nieodłączny element bogatej i różnorodnej oferty turystycznej przedsiębiorstwa. Ulepszona baza zabiegowa dostępna będzie dla wielu grup odbiorców: rezydentów bazy noclegowej UKŻ jak i osób dochodzących, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Przewidywany koszt całkowity inwestycji :

– 5 887 016,35 brutto

w tym wartość dofinansowania z RPO WM :

– 1 421 646,60 zł brutto

Okres realizacji projektu

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji – 02.01.2018 r.

Przewidywany termin rzeczowego i finansowego rozliczenia projektu – 30.09.2018 r.


„Przebudowa zabytkowej Pijalni Jana w Krynicy-Zdroju”.

Projekt obejmuje kompleksową renowację jednego z głównych obiektów zdrojowych w Krynicy – Zdroju – zabytkowej Pijalni „Jana”. Wśród najważniejszych elementów modernizacji, polegającej na przebudowie budynku zostaną wykonane: renowacja dachu, który obecnie nie spełnia norm bezpieczeństwa, wymiana instalacji wewnętrznych, całkowita wymiana zewnętrznego przeszklenia na nowe o lepszych parametrach termicznych, wymiana deskowania zewnętrznego na ścianach oraz kolumnach wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymiana posadzki, prace modernizacyjne wewnątrz budynku, odbudowa zabytkowej cembrowiny wypływów wody leczniczej, instalacja nowego wyposażenia Pijalni, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wszystkie prace modernizacyjne będą uwzględniały wymóg zachowania bryły i sylwetki zabytkowego budynku. Obiekt zostanie dostosowany pod względem komunikacyjnym do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się wykonanie lokalnego źródła ciepła oraz przebudowę i modernizację budynku zaplecza dla budynku głównego.
Rezultatem działań będzie zabezpieczenie substancji zabytku, zahamowanie procesów destrukcji, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów. Realizacja projektu przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonalności obiektu Pijalni, co jednocześnie będzie oznaczało poprawę estetyki i funkcji przestrzeni ogólnodostępnej. Wykonanie ogrzewania z lokalnej kotłowni gazowej zwiększy czas korzystania z obiektu w okresie zimowym, co przyczyni się do zwiększenia liczby kuracjuszy i turystów odwiedzających Pijalnię. Projekt w znaczący sposób wpłynie na rozwój oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów regionu poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Pijalni „Jana” dzięki rozwojowi istniejących funkcjonalności obiektu, lepsze wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury uzdrowiskowej, wzrost dostępności oferty turystycznej dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Przewidywany koszt całkowity inwestycji :

– 1 593 652,16 zł brutto

w tym wartość dofinansowania RPO WM
– 959 048,19 zł brutto

Okres realizacji projektu:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 01.04.2019 r.
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia projektu – 31.12.2019 r.