PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Rada Nadzorcza
Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica – Żegiestów z siedzibą
w Krynicy Zdroju
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI UZDROWISKO KRYNICA – ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Nowotarskiego 9/4 , 33-380 Krynica – Zdrój
za rok 2019 i 2020
oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdań finansowych Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. za 2019 oraz 2020 rok oraz sporządzenie pisemnych opinii z ww. badań, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1491), zawierających min. opinię o tym,
czy sprawozdania finansowe Spółki przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy badanej Spółki.
II. Warunki badania sprawozdań finansowych Spółki.
1. W razie potrzeby kluczowy biegły rewident w rozumieniu art. 66 ust.1 ustawy
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym będzie zobowiązany do obecności na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Spółki
i posiedzeniach Rady Nadzorczej, których porządkiem obrad objęte będzie zatwierdzenie lub ocena sprawozdań finansowych Spółki za 2019, 2020 rok- celem złożenia wyjaśnień, przedstawienia informacji dotyczących złożonych przez firmę audytorską opinii z badań – w terminie wskazanym firmie audytorskiej z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty obecności kluczowego biegłego
na posiedzeniach organów Spółki ponosi firma audytorska.
2. Kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej kierowanych do Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji
o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeżeli wystąpi konieczność sporządzenia takich informacji).
III. Oferta firmy audytorskiej, dotycząca badania sprawozdania finansowego Spółki, powinna
w szczególności zawierać:
1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o: formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numery i daty wpisu kluczowych biegłych rewidentów do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru
lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie firm audytorskiej na listę firm audytorskich oraz wpisie kluczowych biegłych rewidentów do rejestru biegłych rewidentów.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez oferenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych Spółki.
4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa
w Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach, zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za badane lata obrotowe i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych
w ogłoszeniu.
5. Wykaz osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badania w rozumieniu
art. 66 ust.2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
6. Łączną cenę netto uwzględniającą wszelkie koszty badań sprawozdań finansowych Spółki
oraz sporządzenie pisemnych opinii z badań wraz ze wskazaniem cen netto badań
w poszczególnych latach obrotowych.
7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych Spółki
wraz z harmonogramem prac.
8. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.
9. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy audytorskiej i kluczowych biegłych rewidentów wraz z wykazem podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzili badanie sprawozdań finansowych w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie w branży, w której działa Spółka.
10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy audytorskiej.
11. Wymagane dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowana oferenta.
IV. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
V. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2019r. na adres: Rada Nadzorcza Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. u. Nowotarskiego 9 /4, 33-380 Krynica Zdrój, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie,
z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych „Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica Żegiestów za 2019 oraz 2020 rok” za pośrednictwem poczty
lub bezpośrednio w sekretariacie Spółki. Za termin złożenia oferty uznawana będzie data jej wpływu do Spółki.
VI. Oferty nie spełniające kryteriów podanych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
VII. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia wymogu prawidłowego oznakowania koperty.
VIII. Kryteriami oceny ofert będą:
1) cena netto (50%),
2) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek (30%),
3) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży w której działa badana Spółka (20%).
IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2019r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółki, natomiast wybór firmy audytorskiej nastąpi w terminie do 30 października 2019r.
X. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie o tym poinformowany pisemnie.
XI. Oferty, które nie zostaną wybrane zostaną zarchiwizowane.
XII. Termin rozpoczęcia badań wstępnych określa się nie później niż na dzień 20 listopada 2019r., 20 listopada 2020r.
XIII. Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki –
w nieprzekraczalnym terminie – dla sprawozdania za rok 2019 do 15 marca 2020r. natomiast za rok 2020 do 15 marca 2021r. wraz z przekazaniem sprawozdań z badania.