KONKURS Z UZDROWISKIEM NA STOK

Regulamin konkursu telefonicznego „Z Uzdrowiskiem na stok”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu telefonicznego „Z Uzdrowiskiem na stok” (zwanego dalej Konkursem) jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA z siedzibą w Krynicy Zdroju, przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrój.
2. Konkurs organizowany jest w dniach od 27 grudnia 2017 do 17 stycznia 2018, od poniedziałku do piątku od godziny 9:15 do godziny 14:15, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny przeprowadzenia Konkursu.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

II. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
2. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych na potrzeby konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu wyraża tym samym zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

III. Zasady konkursu

1. Nagrodę wygrywa uczestnik, który jako pierwszy zadzwoni pod numer +48 514 432 445 i powołując się na Konkurs „Z Uzdrowiskiem na stok” dokona rezerwacji pobytu, trwającego nieprzerwanie co najmniej 5 dób w okresie pomiędzy 15 stycznia 2018 a 25 lutego 2018 w jednym z następujących obiektów: Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne, Patria.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zadawania pytań konkursowych.
3. Uczestnik może wygrać dowolna liczbę nagród w czasie trwania konkursu, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunku określonego w punkcie 1.
4. Miejscem odbioru nagród jest Biuro Informacji i Obsługi Klienta Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA, ul. Nowotarskiego 9/4 w Krynicy Zdroju. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze opłacenie zarezerwowanego pobytu.
5. Nie ma możliwości wysłania nagrody na adres Uczestnika.
6. Uczestnik Konkursu może podczas odbioru nagrody zostać poproszony o udokumentowanie swojej tożsamości.
7. Organizator nie wyraża zgody na wydawanie nagrody osobom trzecim, upoważnionym do odbioru przez uczestnika, który wygrał Konkurs.
8. Nagrody nie przyznane Uczestnikom w danym dniu trwania konkursu, zwiększają pulę nagród w dniu kolejnym.

IV. Nagrody

1. Nagrody w Konkursie gwarantuje Organizator.

2. Nagrodą w Konkursie jest karnet całodzienny, uprawniający do korzystania z wyciągów stacji narciarskiej Słotwiny Arena.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.


VI. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia laureata.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.


VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Uzdrowiska Krynica – Żegiestów SA.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji.