II Krynicki Jarmark Bożonarodzeniowy w dniach 15 -16 grudnia 2018r.


Cennik wynajmu miejsca pod stoisko w czasie II Krynickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

w dniach 15 -16 grudnia 2018r.


 

Firmy rozliczenie faktura

150zł brutto za 1 dzień

250zł brutto za 2 dni

Rękodzieło, producenci umowa najmu.

100zł brutto za 1 dzień

160zł brutto za 2 dni

Degustacja, stoiska gastronomiczne

Oświadczenie o odpowiedzialności za degustowane produkty


KARTA ZGŁOSZENIOWA  JARMARK  2018  (plik do druku- pdf)


REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

II KRYNICKIEGO JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

W PIJALNI GŁÓWNEJ W DNIACH 15 – 16 GRUDNIA 2018 ROKU.

1. Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Uzdrowisko „Krynica- Żegiestów” S.A. z siedzibą przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056964, o kapitale zakładowym w wysokości 51 680 000,00 zł- wpłaconym w całości, legitymującą się numerem NIP 734-00-10-604 oraz REGON:491900275 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. II Krynicki Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w dniach 15 -16 grudnia 2018 roku w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w godzinach od 10.00 do 18:00.

3. W I Krynickim Jarmarku Bożonarodzeniowym (zwanym dalej „Jarmarkiem”) mogą wziąć udział wystawcy oferujący: rzeźby, obrazy, wyroby koronkowe, wyroby bibułkowe, wyroby rękodzielnicze i tradycyjne, zioła, miody, regionalne artykuły spożywcze związane głównie z okresem Bożego Narodzenia itp., przy czym Organizator ma prawo wyboru asortymentu znajdującego się na stoiskach oraz nakazania usunięcia przedmiotów, których wystawienie może naruszać zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.

4. Wystawcami mogą być przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz inne podmioty (m.in Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, fundacje).

5. Podmioty zainteresowane udziałem w charakterze wystawców w Jarmarku zobowiązane są dokonać zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2018r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, karta zgłoszenia dostępna na stronie http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/ ze wskazaniem oferowanego asortymentu z podaniem wymiarów stoiska oraz zapotrzebowania na dostawę mediów (prąd, woda). Oraz podpisania oświadczenia o treści „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wystawców II Jarmarku Bożonarodzeniowego w Pijalni Głównej w Krynicy – Zdroju w dniach 15-16 grudnia 2018r. i zobowiązuje się do jego stosowania”, znajdującego się na karcie zgłoszenia.

6. Wystawcy zobowiązani są posiadać własne stoiska ( stoły ekspozycyjne, regały wystawowe krzesła itp.) Stoiska muszą być czyste i schludne, muszą współgrać z estetyką miejsca. Długość stoiska nie może przekraczać 2 metrów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawców oraz wskazania lokalizacje stoisk, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz mając na celu stworzenie oferty atrakcyjnej dla odwiedzających Jarmark. O wyborze wystawców Organizator poinformuje wystawców telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

8. Po stronie Organizatora osobami do kontaktu są: Marta Adamczyk – 502084510, madamczyk@kryniczanka.pl , Dominika Kloze – 604084784 , dkloze@kryniczanka.pl .

9. Wystawcy zobowiązani są do dnia 15.12.2018r. dokonać zapłaty kwot wskazanych w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunków wystawionych przez Organizatora.

10. Brak stawiennictwa na Jarmarku bądź usunięcie z niego wystawcy z przyczyn leżących po jego stronie nie uzasadnia zwrotu przez Organizatora kwot, o których mowa w pkt 9. regulaminu.

11. Organizator na co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem Jarmarku udostępni wystawcom Pijalnię Główną oraz zapewni dostęp do mediów w zakresie wskazanym w zgłoszeniu.

12. Wystawcy zobowiązani są uzyskać we własnym zakresie zezwolenie na wjazd na teren Deptaku. W sytuacjach szczególnych. Organizator wyraża zgodę na wjazd wystawców samochodami na teren nad budynkiem Pijalni Głównej. Wystawcy wjeżdżający na ten teren zobowiązani są stosować się do ewentualnych uwag Organizatora. Po rozpakowaniu towaru, wystawca musi przestawić samochód na parking wskazany przez organizatora.

12. Sprzedaż asortymentu nie wskazanego w zgłoszeniu jest zabroniona i skutkuje skreśleniem z listy wystawców oraz usunięciem z Jarmarku, na koszt i ryzyko wystawcy.

13. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia stoiska oraz pozostawienia po sobie porządku w ostatnim dniu wystawiania swojego asortymentu pod rygorem wykonania tych czynności zastępczo przez Organizatora, na koszt wystawcy.

14. Organizator informuje, że udostępni miejsce na stanowiska promocyjne sponsorom Jarmarku.

15. Organizator udostępni wystawcom maksymalnie trzy miejsca na stoisko z atrakcjami z balonami, dmuchanymi atrakcjami dla dzieci w czasie występów artystycznych w godzinach ustalonych uprzednio z Organizatorem. Do ww. wystawców mają zastosowanie punkty 5, 7-13 regulaminu.

16. Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem lub związane z oferowanym asortymentem, a także zobowiązane są w pełni naprawić szkodę.

16. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone o opuszczenie imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów. Regulamin II Krynickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego został rozesłany wraz z cennikiem, jest również dostępny na internetowej stronie Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/ Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu wystawców.

Krynica-Zdrój, 16.11.2018 r.