II JARMARK WIELKANOCNY

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

II KRYNICKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO

W PIJALNI GŁÓWNEJ W DNIACH 6-7 kwietnia 2019 ROKU.

1. Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego jest Uzdrowisko „Krynica- Żegiestów” S.A. z siedzibą przy ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056964, o kapitale zakładowym w wysokości 51 680 000,00 zł- wpłaconym w całości, legitymującą się numerem NIP 734-00-10-604 oraz REGON:491900275 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. II Krynicki Jarmark Wielkanocny odbywa się w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w godzinach od 10.00 do 17:00.

3. W II Krynickim Jarmarku Wielkanocnym (zwanym dalej „Jarmarkiem”) mogą wziąć udział wystawcy oferujący: rzeźby, obrazy, wyroby koronkowe, wyroby bibułkowe, wyroby rękodzielnicze i tradycyjne, serwetki, palmy,zioła, miody, regionalne artykuły spożywcze związane głównie z okresem Wielkanocy itp., przy czym Organizator ma prawo wyboru asortymentu znajdującego się na stoiskach oraz nakazania usunięcia przedmiotów, których wystawienie może naruszać zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.

4. Wystawcami mogą być przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz inne podmioty (m.in Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, fundacje).

5. Podmioty zainteresowane udziałem w charakterze wystawców w Jarmarku zobowiązane są dokonać zgłoszenia do dnia 3 kwietnia 2018r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze wskazaniem oferowanego asortymentu oraz dokumentacji zdjęciowej stoiska z podaniem wymiarów oraz zapotrzebowania na dostawę mediów (prąd, woda). Do zgłoszenia należy dostarczyć oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wystawców II Jarmarku Wielkanocnego w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju w dniach 6-7 kwietnia 2019r. i zobowiązuje się do jego stosowania”.

6. Wystawcy zobowiązani są posiadać własne stoiska ( stoły ekspozycyjne, regały wystawowe krzesła itp.) Stoiska muszą być czyste i schludne, muszą współgrać z estetyką miejsca. Długość stoiska nie może przekraczać 2 metrów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawców oraz wskazania lokalizacje stoisk, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz mając na celu stworzenie oferty atrakcyjnej dla odwiedzających Jarmark. O wyborze wystawców Organizator poinformuje wystawców telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

8. Po stronie Organizatora osobami do kontaktu są: Marta Adamczyk – 502084510, madamczyk@kryniczanka.pl ,

9. Wystawcy zobowiązani są do dnia 6 kwietnia 2019 dokonać zapłaty kwot wskazanych w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunków wystawionych przez Organizatora.

10. Brak stawiennictwa na Jarmarku bądź usunięcie z niego wystawcy z przyczyn leżących po jego stronie nie uzasadnia zwrotu przez Organizatora kwot, o których mowa w pkt 9 regulaminu.

11. Organizator na co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem Jarmarku udostępni wystawcom Pijalnię Główną oraz zapewni dostęp do mediów w zakresie wskazanym w zgłoszeniu.

12. Wystawcy zobowiązani są uzyskać we własnym zakresie zezwolenie na wjazd na teren Deptaku. W sytuacjach szczególnych Organizator wyrazi zgodę na wjazd wystawców samochodami na teren nad budynkiem Pijalni Głównej, w celu rozładowania towaru, następnie samochody należy przestawić na wskazany przez organizatora parking. Wystawcy wjeżdżający na ten teren zobowiązani są stosować się do ewentualnych uwag Organizatora.

12. Sprzedaż asortymentu nie wskazanego w zgłoszeniu jest zabroniona i skutkuje skreśleniem z listy wystawców oraz usunięciem z Jarmarku, na koszt i ryzyko wystawcy.

13. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia stoiska oraz pozostawienia po sobie porządku w ostatnim dniu wystawiania swojego asortymentu pod rygorem wykonania tych czynności zastępczo przez Organizatora, na koszt wystawcy.

14. Organizator informuje, że udostępni miejsce na stanowiska promocyjne sponsorom Jarmarku.

15. Organizator udostępni wystawcom maksymalnie trzy miejsca na stoisko z atrakcjami z balonami, dmuchanymi atrakcjami dla dzieci w czasie występów artystycznych w godzinach ustalonych uprzednio z Organizatorem. Do ww. wystawców mają zastosowanie punkty 5, 7-13 regulaminu.

16. Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem lub związane z oferowanym asortymentem, a także zobowiązane są w pełni naprawić szkodę.

16. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub rażąco naruszające regulamin zostaną poproszone o opuszczenie imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów. Regulamin II Krynickiego Jarmarku Wielkanocnego został rozesłany wraz z cennikiem, jest również dostępny na internetowej stronie Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/ Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu wystawców.

Krynica-Zdrój, 14.03.2019r.

Cennik wynajmu miejsca pod stoisko w czasie II Krynickiego Jarmarku Wielkanocnego w dniach 6-7 kwietnia 2019 r.

Firmy rozliczenie faktura150zł brutto za 1 dzień250zł brutto za 2 dni
Rękodzieło, producenci
umowa najmu.
100zł brutto za 1 dzień160zł brutto za 2 dni
Degustacja, stoiska gastronomiczneOświadczenie o odpowiedzialności za degustowane produkty