„BON RABATOWY”

REGULAMIN PROGRAMU

BON RABATOWY”

§ 1

ORGANIZATOR PROGRAMU

Organizatorem Programu „Bon Rabatowy” jest Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A., ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica – Zdrój.

§ 2

ZASADY WYDAWANIA I REALIZACJI BONÓW

1. Warunkiem otrzymania bonu jest nieprzerwany minimalny pobyt 7 dniowy pełnopłatny komercyjny ( tj. 7 pełnych osobonocy) w jednym z Budynków Uzdrowiska tj. Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne, Patria.

2. Klient za każde nieprzerwane 7 dni pobytu uprawniony jest do otrzymania jednego bonu o wartości 50 zł.

3. Bony wydawane są od pon. do piątku w godz. od 7.00- 15.00 w Biurze Informacji i Obsługi Klienta, znajdującego się w Starych Łazienkach Mineralnych, ul. Nowatorskiego 9/4, 33 -380 Krynica – Zdrój.

4. Warunkiem wydania bonu jest osobiste stawiennictwo w Biurze i podpisanie odbioru wydanego Bonu za pobyt . Bony nie będą wydawane wstecz. W razie skrócenia pobytu za jaki wydany jest bon podlega on zasadom opisanym w § 2 pkt 1 i 2 .

5. Bony wydane w 2018 r. mają termin realizacji do 31 grudnia 2019 r.

6. Program „Bon Rabatowy – Bon 50 zł.” dotyczy pobytów, które rozpoczęły się w roku 2018.

7. Bon może być zrealizowany przez posiadacza lub osobę trzecią.

8. Bon uprawnia do obniżenia ceny kolejnego pobytu w Budynkach Uzdrowiska o wartość posiadanego/ych bonu/ów. Warunkiem bezwzględnym wykorzystywania bonu/ów jest minimalny 7 dniowy pobyt w Budynkach Uzdrowiska oraz oddanie Bona/ów w Recepcji danego Budynku przy meldunku.

9. W przypadku skrócenia pobytu poniżej wymaganych 7 dni do realizacji bonu , Bon nie podlega zwrotowi i traci ważność.

10. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

11. Bony nie są wydawane za pobyty dzieci do lat 12.

12. Bony nie będą wydawane i wykorzystywane do pobytów promocyjnych. Promocje nie łączą się z „ Programem Rabatowym – Bon 50 zł.”

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Klienta w Programie „ Bon Rabatowy” oznacza jego akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin Programu dostępny jest na Recepcjach Budynków oraz stronie internetowej www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie jego obowiązywania.